ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือท่ีอาจเเกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565