ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนควนขนุนทะเลน้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2560