การจดทะเบียนพาณิชย์
         เทศบาลตำบลพนางตุง รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพนางตุง  โดยการจดทะเบียนตั้งใหม่  เปลี่ยนแปลง  เลิกทะเบียนพาณิชย์  ผู้ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง ในวันและเวลาราชการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง โทร. 0-7468-5240